Makrovaskularne komplikacije

Angiopatije oko hipertenzije

Ne mora svaka proteinurija u obolelog od dijabetesa biti znak dijabetesne nefropatije, već može biti posledica nekog drugog bubrežnog oboljenja, teške hipertenzije, srčane insuficijencije itd.

U prilog dijabetesne nefropatije ide i istovremeno postojanje dijabetesne retinopatije, trajanje dijabetesa tip 1  preko 10 godina, dok da li je moguće da se rad u hipertenzije dijabetes tip 2 dužina trajanja dijabetesa nije od značaja.

Patofiziologija[ uredi VE uredi ] Mrežnica oko je jedan od "ciljnih organa" koji su oštećeni stalno povišenim krvnim tlakom.

Na osnovu anamnestičkih podataka, kliničkog nalaza i dopunskih ispitivanja eho bubrega, opšti pregled urina, urinokultura, itd. Kad god uslovi dozvoljavaju  teži se otkrivanju ranog stadijuma dijabetesne nefropatije, odnosno dijabetesnoj incipijentnoj nefropatiji.

Šećerna bolest - komplikacije Šećerna bolest - komplikacije Komplikacije dijabetesa - šećerne bolesti se javljaju usled poremećaja u krvnim sudovima i oštećenja nerava. Dr Slobodan Tanasković: Rizik od kardiovaskularnih oboljenja je kod pacijenata koji boluju od dijabetesa, na osnovu do sada publikovanih studija, dva do tri puta veći nego kod ostale populacije. Oštećenje velikih, ali i malih krvnih sudova kod osoba sa dijabetesom mogu dovesti do nastanka infarkta srcaošećenja bubrega, oštećenja arterija na donjim ekstremitetima, a u težim slučajevima mogu dovesti i do gubitka ekstremiteta.

Preporučuje se da se nakon pet godina trajanja dijabetesa tipa 1, odnosno odmah nakon dijagnostikovanja dijabetesa tipa 2 izvrši testiranje urina na mikroalbuminuriju. Posebni značaj mikroalbuminurije je u tome što je moguće određenim preventivnim merama sprečiti njenu progresiju ka kliničkoj nefropatiji.

Terapija  nefropatije Dijagnostikovanjem mikroalbuminurije, odnosno incipijentne nefropatije, otpočinju se i određene terapijske mere koje se nazivaju i preventivnim, obzirom da im je osnovni cilj prevencija nastanka kliničke nefropatije.

Poseban značaj ima  striktna regulacija glikemije odnosno uspostavljanje ciljnih vrednosti glikemije i hemoglobina A1c u oba tipa dijabetesa čime se značajno smanjuje angiopatije oko hipertenzije od progresije bolesti. Regulacija krvnog pritiska  takođe usporava angiopatije oko hipertenzije bubrežne bolesti, a brojne studije su pokazale da pojedini antihipertenzivi, posebno ACE inhibitori angiopatije oko hipertenzije progresiju bolesti čak i u normotenzivnih bolesnika sa mikroalbuminurijom.

Ukoliko je došlo do razvoja kliničke manifestne angiopatije oko hipertenzije terapija podrazumeva pre svega striktnu kontrolu arterijskog pritiska, zatim kontrolu glikoregulacije, čime se usporava progresija bolesti ka hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji.

hipertenzija je 1. stupanj. ubrzana hipertenzija

Ciljne vrednosti za krvni pritisak i glikoregulaciju su praktično iste kao u stadijumu incipijentne nefropatije. Bez obzira što ih je teško postići svako smanjenje krvnog pritiska i hemoglobina A1c značajno smanjuje  rizik za razvoj terminalne HBI, pa je ovde terapija u isto vreme i prevencija.

Lečiti i druge hronične komplikacije dijabetesa, koje su često uporedo pristne, kao što su retinopatija, neuropatija, dijabetesno stopalo, koronarna bolest itd. Bolesnike blagovremeno pripremiti  za eventualni tretman hemodijalizom ili CAPD-om. Idealna mera bi bila transplantacija bubrega ili čak simultana transplantacija bubrega i pankreasa u dijabetesu tipa 1, ali su uslovi za to bar kod nas vrlo loši.

Hronične komplikacije dijabetesa i šta sa njima

Terapija manifestne nefropatije Mikroalbuminurija. Mikroalbuminurija predstavlja povećanje urinarne ekskrecije albumina koje se može detektovati samo osetljivim metodama. Nastaje kao posledica hemodinamskih i metaboličkih faktora, odnosno povećanja angiopatije oko hipertenzije i posebno intraglomerularnog pritiska, kao i metaboličkih promena pre svega gubitka negativnog naboja bazalne membrane heparan sulfata.

oslanja li invaliditet stupanj 2 hipertenzije kalijeva sol hipertenzije

Javlja se nakon pet godina trajanja dijabetesa tip 1 i već u vreme nastanka dijabetesa tip 2. U cilju njene prevencije, odnosno usporavanja njene progresije najznačajnije mere su: striktna regulacija glikemije, striktna regulacija krvnog pritiska, primena malih doza ACE inhibitora čak i u normotenzivnih bolesnika, kao i dijetea sa smanjenim unosom belančevina.

Klinička, progresivna dijabetesna nefropatija karakteriše se proteinurijom različitog stepena.

Hipertenzivna retinopatija

Može doći do pojave nefrotskog sindroma i bubrežne insuficijencije, dok je hipertenzija redovni pratilac ovog stadijuma nefropatije. U cilju usporavanja progresije bolesti najznačajnije mesto ima striktna regulacija krvnog pritiska i posebno primena ACE inhibitora. Dobra glikoregulacija ima pozitivne efekte mada ne u toj meri kao u stadijumu mikroalbuminurije. Kada dođe do razvoja terminalne bubrežne insuficijencije primenjuje se hronična ambulatorna peritonealna dijaliza CAPDhemodijaliza ili transplantacija bubrega.

Idealna mera lečenja bi podrazumevala simultanu transplantaciju bubrega i pankreasa.

Značajke angiopatije retine

Neurološke komplikacije Dijabetesna neuropatija. Periferna i autonomna neuropatija su dve najčešće komplikacije oba tipa dijabetesa. Njihova patogeneza nije potpuno jasna. Neke lezije su posledica ishemične infarkcije perifernog nerva dijabetesna amiotrofija. Najčešći uzrok simetrične senzorne i motorne periferne neuropatije, kao i autonomne neuropatije su metaboličke ili osmotske promene povezane sa hiperglikemijom.

Ne postoji efikasni lek u tretmanu neuropatija tako da regulacija glikemije predstavlja najznačajniju preventivnu meru.

hipertenzivna dijeta sol oblozi hipertenzija

Periferna senzorna neuropatija. Gubitak senzibiliteta se javlja najranije, često mesecima i godinama pre parestezija kao što su mravinjanje, pečenje, bolovi. Tegobe se javljaju obično na donjim ekstremitetima u toku noći.

Šećerna bolest - komplikacije

Gubitak senzibiliteta podrazumeva smanjeni osećaj na vibracije, bol i temperaturu, posebno u nogama, a manje izražen na rukama. Može biti uzrok povreda, opekotina i drugih oštećenja ekstremiteta koje ne retko dovode do gangrene i amputacije ekstremiteta.

  1. Hipertenzivna retinopatija – Wikipedija
  2. Liječenje hipertenzije hipertenzije
  3. Thrombangiitis obliterans Bolest perifernih arterija Bolest perifernih arterija BPAzvana također i periferna vaskularna bolest, je ateroskleroza donjih ekstremiteta koja uzrokuje njihovu ishemiju.

U lečenju se koristi amitriptilin mg pre spavanja. Pacijenti bolje spavaju, a efekat se postiže već za dana.