Opći uvjeti korištenja

Pružanje hitne medicinske skrbi za hipertenziju standardom

Zakona o zdravstvenoj zaštiti »Narodne novine«, br. Ovim Pravilnikom utvrđuju se grane specijalizacije, trajanje i program specijalizacija i užih specijalizacija, mjerila za prijam specijalizanata, način polaganja specijalističkog ispita, odnosno ispita iz uže specijalizacije za medicinske sestre — medicinske tehničare te mjerila koja moraju ispunjavati zdravstvene ustanove za obavljanje specijalizacija, odnosno užih specijalizacija za medicinske sestre — medicinske tehničare.

Odredbe ovoga Pravilnika koje se odnose na medicinske sestre na odgovarajući način primjenjuju se i na osobe s nazivom medicinski tehničar.

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine

Članak 2. Pojedini izrazi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje: Specijalizacija i uža specijalizacija jest pružanje hitne medicinske skrbi za hipertenziju standardom organiziranog stjecanja teorijskih i praktičnih stručnih znanja i znanstvenih spoznaja prema propisanom programu koja se može obavljati samo u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama.

Specijalizant jest medicinska sestra koja je u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi ili u trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili ima privatnu praksu ili radi kod zdravstvenog radnika privatne prakse u daljnjem tekstu: podnositelj prijedloga te kojoj je povodom prijedloga podnositelja prijedloga izdano rješenje ministra nadležnog za zdravstvo u daljnjem tekstu: ministar o odobrenju specijalizacije.

Specijalizant u smislu ovoga Pravilnika jest pružanje hitne medicinske skrbi za hipertenziju standardom medicinska sestra s kojom je nakon provedenog javnog natječaja u zdravstvenoj ustanovi zasnovan radni odnos na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju od 6 mjeseci te kojoj je povodom prijedloga podnositelja prijedloga upućenog nakon isteka probnog roka izdano rješenje ministra o odobrenju specijalizacije.

Voditelj programa specijalističkog usavršavanja jest medicinska sestra, specijalist određene grane specijalizacije s najmanje petnaest godina radnog staža na radnom mjestu za koje je predviđena određena grana specijalizacije. Voditelj programa specijalističkog usavršavanja koordinira izvođenje programa specijalističkog usavršavanja pružanje hitne medicinske skrbi za hipertenziju standardom specijalizacije u Republici Hrvatskoj te nadzire rad svih glavnih mentora i mentora, za određenu granu specijalizacije.

Voditelja programa specijalističkog usavršavanja imenuje ministar na vrijeme od šest godina. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi u daljnjem tekstu: ministarstvo vodi registar voditelja programa specijalističkog usavršavanja po granama specijalizacije. Voditelj programa specijalističkog usavršavanja ostvaruje godišnju naknadu za rad. Iznos naknade odlukom utvrđuje ministar. Glavni mentor i mentor su medicinske sestre specijalisti određene grane specijalnosti ili uže specijalnosti koji rade u zdravstvenim ustanovama koje imaju odobrenje za obavljanje specijalizacije, odnosno uže specijalizacije za medicinske sestre.

pružanje hitne medicinske skrbi za hipertenziju standardom

Članak 3. Medicinske sestre se mogu stručno usavršavati u obliku specijalizacije, odnosno uže specijalizacije. Specijalizacija jest oblik organiziranog stjecanja teorijskih i praktičnih stručnih znanja i znanstvenih spoznaja prema propisanom programu.

Program specijalizacija i užih specijalizacija te njihovo trajanje sastavni je dio ovoga Pravilnika Prilog br.

Standardi skrbi za hipertenziju u bolnici

Članak 4. Odobrenje za specijalizaciju ili užu specijalizaciju ministar daje na temelju godišnjeg plana potrebnih specijalizacija i užih specijalizacija koji donosi na prijedlog zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost, odnosno privatnih zdravstvenih radnika, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te Hrvatske komore medicinskih sestara. Članak 5. Specijalizacija ili uža specijalizacija može se odobriti medicinskoj sestri koja je u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi ili u trgovačkom društvu koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili ima privatnu praksu ili radi kod zdravstvenog radnika privatne prakse te kojoj je izdano odobrenje za samostalan rad licenca.

Medicinskoj sestri iz stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

pružanje hitne medicinske skrbi za hipertenziju standardom

Članak 6. Zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne regionalne samouprave i grad raspisuju natječaj za odabir kandidata za specijalističko usavršavanje. Iznimno od stavka 1.

pružanje hitne medicinske skrbi za hipertenziju standardom

Medicinske sestre iz stavka 2. Kandidat za odobrenje specijalizacije ili uže specijalizacije u daljnjem tekstu: kandidat pored uvjeta iz članka 5.

pružanje hitne medicinske skrbi za hipertenziju standardom

Članak 7. Prijedlog za odobrenje specijalizacije ili uže specijalizacije ministarstvu podnosi osoba ili tijelo iz članka 5. Ministarstvu je obvezno prilikom dostave prijedloga za odobrenje specijalizacije iz stavka 1.

Članak 8. Zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, jedinica područne regionalne samouprave i grad sa specijalizantom sklapa ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Pri sklapanju ugovora iz stavka 1. U ugovoru iz stavka 1. Iznimno od stavka 3.

Članak 9.

Primjena. Hitna zdravstvena standard za hipertenziju

Uz prijedlog za odobrenje specijalizacije ili uže specijalizacije ministarstvu je potrebno dostaviti pisanu suglasnost osobe koja je preuzela obvezu glavnog mentora. Mentori su u pravilu medicinske sestre voditelji pojedinih stručnih jedinica ili medicinske sestre koje sudjeluju u pojedinim oblicima stručne soda hipertenzija. Glavnog mentora i mentore imenuje ministar rješenjem o odobrenju specijalizacije odnosno uže specijalizacije.

Glavni mentor i mentori moraju biti radnici u zdravstvenoj ustanovi kojoj je dano ovlaštenje za provođenje određene specijalizacije ili uže specijalizacije. Glavni mentor i mentor mora biti stručnjak iste grane specijalnosti ili uže specijalnosti za koju se specijalizant usavršava. Članak Glavni mentor je odgovoran za propisano provođenje plana i programa specijalističkog staža u cijelosti te točnost podataka u specijalističkoj knjižici. U tijeku specijalizacije glavni mentor obavlja provjeru znanja specijalizanta putem kolokvija i seminarskih radova i to najmanje četiri puta godišnje.

Dodatak. Standardna kola hitne pomoći za hipertenziju

Mentori obavljaju provjeru znanja specijalizanta kontinuirano što ne raditi u hipertenzije o tome podnose izvješće glavnom mentoru. Ako glavni mentor tijekom mentorstva utvrdi da specijalizant ne izvršava obveze iz programa ili nema sklonosti prema struci za koju se usavršava, o tome pisano izvješćuje ministarstvo te osobu ili tijelo iz članka 5.

Glavni mentor tijekom specijalizacije može povući svoju suglasnost o mentorstvu iz objektivnih ili subjektivnih razloga. Obvezan je vazomotorni hipertenzija odluku u pisanom obliku dostaviti ministarstvu te osobi ili tijelu iz članka 5.

Ako ministarstvo utvrdi da glavni mentor neodgovorno vodi specijalizanta, o tome obavješćuje osobu ili tijelo iz članka 5. Glavni mentor i mentori za svoj rad po mentorstvu dobivaju godišnju naknadu od osobe ili tijela iz članka 5.

Opći uvjeti korištenja

Iznos naknade iz stavka 6. Ako glavni mentor ili mentor tijekom specijalizacije izgubi status mentora iz razloga iz stavka 5. Glavni mentori i mentori mogu biti medicinske sestre specijalisti određene grane specijalnosti ili uže specijalnosti koji rade u zdravstvenim ustanovama koje imaju odobrenje za obavljanje specijalizacije, odnosno uže specijalizacije za medicinske sestre.

Glavnom mentoru i mentorima može se istovremeno dodijeliti najviše pet specijalizanta. Glavni mentor je obvezan obavljati poslove utvrđene člankom Glavni mentor uz uvjet iz članka 9. Mentor uz uvjet iz članka 9. Prednost pri odabiru mentora imaju studenti sestrinstva, kao i medicinske sestre s duljim radnim iskustvom u timu hitne medicinske pomoći na terenu.

Pružanje hitne medicinske skrbi za hipertenziju standardom

Glavne mentore i mentore nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika odlukom će imenovati ministar. Imenovani glavni mentori i mentori obvezni su završiti edukaciju za mentore. Edukaciju mentora provodit će ministarstvo organiziranjem tečajeva za mentore. Po završetku tečaja iz stavka 5.

Visinu naknade za polaznike tečaja za mentore određuje ministar. Ako privatni zdravstveni radnik lijekovi liječenju hipertenzije danas traži specijalizaciju ili užu specijalizaciju, obvezan je prilikom zahtjeva za odobrenje specijalizacije dostaviti i ime zaposlenog zdravstvenog radnika koji će ga mijenjati za vrijeme trajanja specijalizacije.

Ministarstvu je potrebno, uz dokumentaciju iz članka 7.

pružanje hitne medicinske skrbi za hipertenziju standardom

Specijalističko usavršavanje može se provoditi u zdravstvenim ustanovama čiji osnivač je Republika Hrvatska, jedinica područne regionalne samouprave i grad, koje ispunjavaju sljedeće uvjete u odnosu na prostor, djelatnike i medicinsko-tehničku opremu: — u zdravstvenoj ustanovi obavljaju se stručni poslovi propisani planom i programom određene specijalizacije ili uže specijalizacije, — zdravstvena ustanova ima odgovarajući prostor i opremu, — u zdravstvenoj ustanovi u radnom odnosu s punim radnim vremenom zaposlena najmanje dva specijalista određene grane specijalizacije ili uže specijalizacije za koju se specijalizant usavršava.

Uz uvjete iz stavka 1. Ministarstvo vodi registar zdravstvenih ustanova u kojima se može obavljati specijalističko usavršavanje. Zdravstvene ustanove koje ispunjavaju mjerila iz članka Zahtjev treba sadržavati kratki elaborat o radu zdravstvene ustanove ili njenog dijelapružanje hitne medicinske skrbi za hipertenziju standardom dokaze o ispunjavanju uvjeta iz članka Ministar rješenjem na vrijeme od šest godina ovlašćuje zdravstvene ustanove koje ispunjavaju uvjete iz članka U zahtjevu za davanje ovlaštenja iz stavka 3.

O svakoj promjeni uvjeta iz članka Ako zdravstvena ustanova ne postupi sukladno stavku 5. Iznos troškova specijalizacije odlukom utvrđuje ministar. Troškove iz stavka 1.

pružanje hitne medicinske skrbi za hipertenziju standardom

Zdravstvenim ustanovama u kojima specijalizant obavlja program specijalističkog usavršavanja, sredstva se doznačuju razmjerno trajanju dijela specijalističkog usavršavanja. Stranci pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom mogu obavljati specijalističko usavršavanje uz prethodnu suglasnost ministra.

Specijalizant započinje s obavljanjem specijalističkog usavršavanja u roku od mjesec dana od dana izdavanja rješenja o odobrenju specijalizacije.